Martiño Noriega Sánchez

Alcalde de Santiago de Compostela

Branca Novoneyra

Concelleira de Acción Cultural


AUDITORIO DE GALICIA

Director - xerente

Xaquín López González

Subdirectora

Silvia Modia Ferreiro

Administradora

Ana Parga

Responsable de exposicións e actividade cultural

Chus Busto

Responsables de comunicación

Míriam F. Louzao

Silvia Roca Vaamonde

Gabinete administrativo

David Aréan

Carlos Millán

Ángeles Otero

Ángela Pereira

Persoal asistente

Santiago Cabrera, Rogelio Fernández, Antonio Liñares, José Mayo, Juan Carlos Marcote, Javier Rodríguez, José Rodríguez e Antonio Vieites

CONSELLO REITOR

Presidente

Martiño Noriega Sánchez

Director – xerente

Xaquín López González

Secretario

José Ramón Alonso Fernández

Interventora

Inmaculada Viña Carregal

Vogais

Maite Cancelo Márquez

Mª José Castro Carballal

Gonzalo Muíños Sánchez

Branca Novoneyra

Goretti Sanmartín Rei

EXPOSICIÓN

Produción

Auditorio de Galicia

Concello de Santiago de Compostela

Coordinación

Chus Busto

Deseño

Idear.com.es

Montaxe

Daexga

e equipo técnico do Auditorio de Galicia

Seguros

Aon

Rotulación

Axeitos &Co

Agradecementos

O concello de Santiago e o Auditorio de Galicia queren expresar o seu recoñecemento a todas/os os artistas que se presentan a este Premio

XURADO DO PREMIO

Branca Novoneyra, presidenta

Carlota Álvarez Basso, directora Matadero Madrid

Carme Nogueira, artista

Ignacio Pérez-Jofre, artista e profesor de pintura BBAA

Natalia Poncela, crítica de arte

Chus Busto, secretaria

e-auditoriodegalicia.net

Dirección

Chus Busto

Texto

Carme Nogueira

Ignacio Pérez-Jofre

Membros do xurado

Tradución e revisión

Departamento de Lingua, Concello de Santiago

Deseño e maquetación

Idear.com.es

Catálogo web

Pumpún Dixital

© desta edición o Auditorio de Galicia. Concello de Santiago de Compostela

© dos textos, os autores

© das imaxes, os autores

© para as reproducións autorizadas, VEGAP, Madrid 2017. Calquera erro ou omisión corrixiríase nas seguintes edicións

Queda prohibida a reprodución total ou parcial desta publi- cación, por cualquera medio ou procedemento, sen contar coa autorización previa, expresa e por escrito do editor.
Avda. Burgo das Nacións s/n 15705 Santiago de Compostela
T. +34 981 574 152/53 – +34 981552 290